feedback
כניסה

תנאי שימושכללי

אנו מודים לך על בחירתך להיכנס לאתר לוחות קומה 3 ו/או לכל עמוד ו/או מדור.
הגלישה והשימוש באתר קומה 3 מהווים הסכמה לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), על כן יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש טרם הגלישה והשימוש בלוחות.
האמור בתנאי השימוש נאמר בלשון זכר מתנאי נוחות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.
במסגרת תנאי השימוש, "משתמש", לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנסו ללוחות ו/או מתקשר עם השירות ובכך מבטא הסכמה לתנאי השימוש.
מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין קומה 3 המפעילה את אתר קומה 3 לבין כל אדם המשתמש בלוחות, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות בשירותים שמציעים הלוחות ו/או בשירותים כאמור באתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש בלוחות.
בכפוף לתנאי השימוש תוכל לגלוש בלוחות, לצפות במודעות בלוח נכסים להשכרה לפרסם מודעות וכן להירשם ולהשתמש בכל מגוון שירותי הלוחות השונים (להלן:"השירותים").
קומה 3 שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם בלוחות.
על אף האמור, קומה 3 תפעל, ככל האפשר, על מנת לעדכן אותך, באמצעות פרסום בלוחות על שינויים שיחולו, אם יחולו בתנאי השימוש.
קומה 3 שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשי האתר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד.
קומה 3 שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המבנה, המראה והשירותים שהלוחות מציעים, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל, בלא צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מטבעם, שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזאת כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קומה 3 ו/או מי מטעמו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מוסכם בזאת כי קומה 3 אינה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.


שימוש ופרסום בלוחות קומה 3

כל גולש רשאי לפרסם ו/או להשתמש באתר קומה 3 , בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
1.אין להתחזות לאחר ו/או להשתמש בפרטיו ו/או במרכיב ממרכיביו במטרה להונות.
2.אין להעלות ללוחות תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת. מבלי לפגוע בכלליות האמור, אין להעלות למערכת תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו, תכנים העלולים לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של הלוחות ו/או של צד שלישי; כל תוכן העלול להוות הטעייה.
כמו כן, אין להוסיף למודעות השונות קישורים לאתרים אחרים.
קומה 3 שומרת לעצמה את הזכות לחסום ו/או למחוק מודעות בהן יוזנו קישורים לאתרים חיצוניים.
3.השימוש בלוחות מוגבל לצפייה במודעות ופניה למפרסמי המודעות בשל עניין של הפונה בנכס/שירות מוצר שפורסם וכן לפרסום מודעה בנוגע לנכס/ שירות/ מוצר שהמשתמש מבקש למכור. אין להשתמש בלוחות למטרה אחרת מן המטרות הנ"ל וכל שימוש שייעשה בלוחות למטרה שאינה אחת ממטרות אלו, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין בנוגע לנכס/שירות/מוצר שפרסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי השימוש וחברת קומה 3 שומרת לעצמה את הזכות לתבוע בגינו פיצוי כדין.
מלבד האחריות הפלילית לפעולות כאמור בסעיפים 1 ו 2 לעיל, קומה 3 שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לערוך כל מודעה שהועלתה ללוחות קומה 3 על פי שיקול דעתה. קומה 3 שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח שאינו הולם, ראוי ועומד בסטנדרטים של הלוחות כולו.
קומה 3 שומרת לעצמה את זכות ההחלטה הסופית לגבי פרסום או פסילה של החומר ו/או חלק מהחומר המועבר אליה על ידי הגולשים. קומה 3 שומרת לעצמה את הזכות לערוך מחדש את המודעות ולהתאימן לרוח המודעות המפורסמות בלוחות.
במידה ומשתמש עשה שימוש האסור לפי תנאי סעיפים 1 ו 2 לעיל, ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה בשימוש בלוחות ו/ואו באופן המהווה עבירה פלילית או עוולה אזרחית ו/או באופן המעורר חשד כי המשתמש הפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה קומה 3 רשאית להגביל ו/או לחסום ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש, לרבות הסרת מודעותיו של המשתמש וזאת ללא צורך בכל הודעה מוקדמת.
אין בחסימה ו/או הגבלה כאמור כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי השימוש של אתר קומה 3 .


הגבלת אחריות

השימוש בשירותים ובמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים ב קומה 3 ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
קומה 3 אינה מתחייבת כי למודעות שיפורסמו בלוחות תהיה היענות ולא תישא באחריות לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. קומה 3 גם לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על יד מפרסם המודעה.
קומה 3 לא תישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הנוגע ל קומה 3 ו/או לשירותים, ביטולם, הגבלתם או הפסקתם. למניעת ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירותים על ידי קומה 3 תלויה, בין היתר בצדדים שלישיים וקומה 3 אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן /או הפסד ו/או הוצאות שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. קומה 3 אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או כל יישומים אחרים של המשתמש. קומה 3 אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לדיוק ואמינות הנתונים המסופקים על ידי מפרסמי המודעות, לרבות על ידי צדדים שלישיים. קומה 3 אינה מתחייבת כי השירות הניתן בלוחות לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ללא הרשאה למחשבי קומה 3 .
חלק מהשירותים שקומה 3 נותנת מכילים קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים.
קומה 3 אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם בין במישרין ובין בעקיפין.
מובהר בזאת כי הצבת קישורית באתר קומה 3 לא תתפרש כהצעה ו /או כהזמנה למשתמש לעשות שימוש במפורש או מכללא, לתכנים ו/או שירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, קומה 3 אינה מציעה, מעודדת או מביעה דעה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, שירותים, פרסומים, מוצרים, דעות המוצגים באתרים של אחרים ו/או כל מידע, שירותים, פרסומים, מוצרים, דעות אשר אותם אתרים מפנים אליהם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קומה 3 בגין טיב המידע, השירותיםוהמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים על ידי קומה 3 , יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם.
המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור נגד קומה 3 ו/או מי מטעמה.
קומה 3 אינה צד לעסקה כלשהי שתיעשה בעקבות מודעה ו/או מידע שפורסם בלוחות ואינה משמשת כל גורם מתווך בעסקאות אלו. כל תנאי העסקה יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם וקומה 3 לא תישא בכל אחריות לשרותים ו/או מוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות בלוחות ו/או שירכשו באמצעותן. כל הפרטים והמידע המפורסמים בלוחות הינם באחריותם הבלעדית והמלאה של מפרסמי המודעות.
קומה 3 לא תישא באחריות ו/או תהיה ערבה לטעויות ו/או שגיאות בחומר המוצג בלוחות וכן לא תישא באחריות לשינויים שנעשו על ידה בחומר המוצג בלוחות. קומה 3 לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות אותו מעניקה קומה 3 .
ללוחות קומה 3 מגיע מידע ממקורות שונים ורבים. אין לקומה 3 שליטה על מקורות אלה. המידע כולו הנכלל בתכנים המופיעים בלוחות קומה 3 מוצג כלשונו, ללא אחריות כלשהי מצידה של קומה 3 . קומה 3 אינה אחראית לדיוקם ו/או תקפותם ו/או אמיתותם של התכנים המופיעים בלוחות.
הסתמכות של המשתמש על מידע ו/או תוכן ו/או פרסום המוצג בלוחות קומה 3 , נעשה על אחריותו הבלעדית ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה של אי דיוקים באשר לפרסומים השונים המופיעים בלוחות, יש להודיע לחברה, כדי שזו תוכל לבדוק את הנושא עם המפרסם, ובמידת הצורך, לעדכן את הלוחות.
קומה 3 רשאית לסגור את הלוחות ולשנות מעת לעת את מבניהם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בהם, לרבות הוספה והורדה של מודעות, תמונות ותוכן וזאת ללא צורך להודיע למפרסמים ו/או המשתמשים על כך מראש. פעולה כאמור לא תהווה עילה לדרישה ו/או טענה כלפי קומה 3 .


זכויות יוצרים וסימני מסחר

קומה 3 הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני בלוחות האתר, בכללם לוח דירות להשכרה, לוח דירות למכירה וכן כל הלוחות המופיעים בלוחות קומה 3 ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי. במסגרת הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של קומה 3 נכללים, בין היתר, העיצוב הגראפי של הלוחות, מבנה הלוחות, מרכיבי הלוחות, הן המהותיים והן הצורניים, כל הטקסטים המופיעים בו וכן קבצים ויישומים שונים. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן הלוחות בלא לקבל את הסכמתה של מפעילת הלוחות בכתב ומראש. ידוע למשתמש כי כל הזכויות בשם ובסימן המסחרי של הלוח, כמו גם במבנה הלוח, בעיצובו ובאופן הצגת הפרסומים המופיעים בו, שייכים באופן בלעדי ללוחות קומה 3 . אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש בכל אלה למטרה כלשהי.
המשתמשים בלוחות קומה 3 מצהירים בזאת כי ככל הידוע להם התכנים המועלים על ידם ללוחות אינם מפרים כל דין ןאינם מהווים עבירה, לרבות על פי חוק זכויות יוצרים 1911, פקודת זכויות יוצרים, 1924 ו/או חוק כלשהו. כמו כן, המשתמשים מצהירים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות חוק הגנת הפרטיות, 1981.


אבטחת מידע

קומה 3 מאבטחת את המידע המצוי בלוחות וכן באתרים הנלווים אליו באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ביותר. על אף האמור, אין קומה 3 יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים בלוחות קומה 3 .
דיוור לגולשים בלוח נכסים להשכרה ושאר תכני האתר.
לחברת קומה 3 עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני עמה נרשמת ללוחות מסרים כאלה ואחרים, לרבות מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, כל זאת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, סעיף 17ג'.
לצורך הגנת מפרסמי המודעות, פנייה בדואל למפרסם מודעה תתועד ועשויה להיבדק על ידי החברה.
חתימת המשתמש על תקנון זה, מהווה אישור רשמי מצידו לשליחת מסרים לכתובת הדואר האלקטרוני על ידי חברת קומה 3 .
למשתמש עומדת הזכות לפנות אל חברת קומה 3 בכתב ולדרוש כי תיפסקנה שליחת המסרים אל כתובת הדואר האלקטרוני שלו וחברת קומה 3 תפעל לאלתר בהתאם לדרישה.


ברירת דין וסמכויות שיפוט

תנאי השימוש בלוחות קומה 3 כפופים לכל דין ישראלי. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון זה ו/או שימוש בלוחות קומה 3 והאתרים הנלווים אליו תהיה לבתי המשפט בתל אביב.


תנאי שימוש באתר קומה 3

אנו מודים לך על בחירתך להיכנס לאתר קומה 3 ו/או לכל עמוד ו/או מדור באתר.
הגלישה והשימוש באתר קומה 3 מהווים הסכמה לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), על כן יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש טרם הגלישה והשימוש באתר.
במסגרת תנאי השימוש, "משתמש", לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנסו ללוחות ו/או מתקשר עם השירות ובכך מבטא הסכמה לתנאי השימוש.
מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין אתר קומה 3 לבין כל אדם המשתמש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות בשירותים שמציע האתר ו/או בשירותים כאמור באתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר קומה 3 .
בכפוף לתנאי השימוש תוכל לגלוש באתר, לצפות במודעות בלוח עוזרות בית, בלוח מטפלות ועוד , לפרסם מודעות וכן להירשם ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים.
אתר קומה 3 שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. הנהלת האתר שומרת על זכותה להשעות ו/או להפסיק את חברות הגולש או גישתו לשירות, במקרה של הפרת תנאי השימוש בתקנון זה או הפרת כל דין ע"י הגולש.
ידוע לך והנך מסכים לכך כי הנהלת האתר שולחת מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למנויי האתר והמשתמשים בו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד.
אתר קומה 3 שומר על זכותו להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.
האמור בתקנון זה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד. בתקנון זה קומה 3 כולל את מנהליה, עובדיה, בעלי מניותה וכל מי מטעמה.


רישום לאתר קומה 3

הגולש מצהיר כי מלאו לו 18 שנים לפחות.
רישום ו/או שימוש באתר הנו לשימושו האישי והבלעדי של הגולש וישמש לצרכיו האישיים בלבד, הגולש אינו רשאי להרשות את השימוש בכרטיס האישי לגולשים אחרים ואינו רשאי להעביר בדרך אחרת את כרטיסו לאדם או לגוף כלשהם.
הגולש מתחייב למסור נתונים אמיתיים, עדכניים, מדויקים ומלאים על עצמו כפי שטופס ההרשמה דורש בין אם הוא מציע את שירותיו במשק הבית ובין אם הוא מחפש את שירותיו של גולש אחר.
הגולש מתחייב לעדכן, את הנתונים לגביו על-מנת לוודא כי המידע שמסר אכן עדכני ומדויק. היה ויימצא כי המידע שנמסר על-ידי הגולש אינו מדויק ו/או מלא ו/או עדכני, אתר קומה 3 שומר לעצמו את הזכות להשהות או לסיים את חברותו וזכויותיו, וכן לתבוע גולש זה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיכול להיגרם לאתר או למי ממשתמשיו .
הגולש מסכים כי אתר קומה 3 לא יבצע החזר כספים ששולמו על-ידי הגולש מכל סיבה שהיא.


הגבלת אחריות

הגולש מתחייב באופן אישי כי הוא אחראי לנכונות התוכן ולאיכות המידע שסיפק באתר ומצהיר כי הוא הבעלים ו/או בעל הזכות להשתמש או להציג את כל המידע, לרבות תצלומים ששלח לאתר.
הגולש מסכים לכך שהמידע וכרטיסו האישי יהיו חשופים לעיונם של הגולשים האחרים באתר ו/או בפני אתר קומה 3 ומי מטעמו לשם השירות המתואר בתקנון זה.
הגולש הרשום באתר מסכים בזאת לקבל עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי לדואר האלקטרוני הנשלח אליו ע"י האתר.
השימוש בשירותים ובמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים ב קומה 3 ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
אתר קומה 3 אינו מתחייב כי למודעות שיפורסמו תהיה היענות ולא יישא באחריות לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. אתר קומה 3 לא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על יד מפרסם המודעה.
אתר קומה 3 לא יישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הנוגע לאתר קומה 3 ו/או לשירותים, ביטולם, הגבלתם או הפסקתם. אתר קומה 3 לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן /או הפסד ו/או הוצאות שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
אתר קומה 3 אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או כל יישומים אחרים של המשתמש. אתר קומה 3 אינו אחראי לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לדיוק ואמינות הנתונים המסופקים על ידי מפרסמי המודעות, לרבות על ידי צדדים שלישיים. אתר קומה 3 אינו מתחייב כי השירות הניתן לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ללא הרשאה למחשבי קומה 3 .
הגולש מסכים כי הוא בלבד יישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באתר.
באתר קומה 3 מוצגים מידע, טיפים ועצות כלליים וחלקיים בלבד ו/או מבוססים על המלצות אישיות או בלתי מקצועיות, ואינם באים להחליף ייעוץ ומתן מידע מקצועי. לפיכך, אתר קומה 3 והכותבים בו אינם אחראים לנזק שיגרם עקב הסתמכות על מידע זה ולהתאמת או אי-התאמת העצות לכל גולש.
אתר קומה 3 אינו מבצע ניפוי מדוקדק של מציעי השירות ו/או מקבלי השירות הנרשמים לאתר בכל דרך וצורה כלשהי ועל כן לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף הנובע מהשימוש בשירות אשר הוצג באתר.
אתר קומה 3 אינו צד לתנאי העסקה של העובדים, שגוייסו בעקבות שימוש באתר, לרבות שכרם ו/או תנאיהם הסוציאלים אשר יהיו באחריותו של המעביד, וכן לא יישא באחריות לשירותים, תנאי העסקתם ותשלום שכרם. חובתו של המעסיק היא לודא שההתקשרות בינו לבין נותן השירות נעשית עפ"י כל דין.
אתר קומה 3 לא יישא באחריות לכל נזק או אבדן שיגרמו לעובד וכן לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה שייגרמו למעביד או לגורם כלשהו ע"י העובד שגוייס בעקבות שימוש באתר.
חלק מהשירותים שאתר קומה 3 נותן מכילים קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים. אתר קומה 3 אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם בין במישרין ובין בעקיפין.
כל גולש רשאי לפרסם ו/או להשתמש באתר קומה 3 , בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
•אין לעסוק בפרסום או שכנוע, של חברים אחרים, לקנות או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות באתר ו/או להעביר כל מכתבי שרשרת, דואר-זבל וכל דיוור לא מוזמן לגולשים אחרים בשירות ו/או להעביר חומר המכיל "וירוסים" וכל חומר מזיק לאתר ולגולשים בו.
•אין לאסוף מידע לגבי אחרים, לרבות כתובות דואר אלקטרוני, ללא הרשאה מפורשת בכתב מ קומה 3 ו/או להטריד אתר גולשי האתר האחרים ע"י פניות, בטלפון, באי-מייל, או בכל אמצעי התקשרות אחר שפורסם באתר.
•אין לכלול בכרטיס האישי מספר טלפון ו/או כתובת ו/או כתובת אלקטרונית שאיננה נכונה ו/או להטעות אחרים לעניין זהות השולח.
•אין להעלות לאתר ו/או להעביר באמצעות האתר כל תוכן המהווה לשון הרע, מידע בלתי חוקי או מאיים או גזעני, חומר תועבה, התייחסות מינית, הצעות מיניות פוגעות בלשון ישירה או מכללא, הצגת תמונות עירום או המכילות פרטים אישיים וכל חומר אחר מזיק מכל סוג שהוא ו/או העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית, פלילית ו/או נזיקית.
•אין להעביר, להפיץ ו/או לשכפל מידע אשר מפר חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צד שלישי כלשהו.
•אין להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים במערכת, למערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.
הגולש יהיה אחראי לשפות את אתר קומה 3 ומי מטעמו, לרבות צדדים שלישיים כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה הנובעים באופן ישיר או עקיף ו/או הקשורים לשימוש בשירות האתר לרבות מעשה או מחדל של הגולש.


תשלום

השימוש באתר קומה 3 אינו כרוך בתשלום כלשהו, אלא אם צוין אחרת במפורש באתר ונתקבלה הסכמת הגולש לביצוע תשלומים כאמור.


קניין רוחני

אתר קומה 3 הינו הבעלים של כל הזכויות בשירות האתר. השירות כולל את כל החומר שיש לגביו זכויות יוצרים והקניין הרוחני לרבות שמות וסימנים מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, תוכן, תצלומים, גרפיקה ו/או כל חומר או מידע המוצגים בפניו באמצעות האתר ו/או מפרסמים מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. כל שימוש בלתי מורשה בהם עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת. הגולש אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, לשחזר, להציג בפומבי, למכור, או לעשות שימוש מסחרי ו/או ציבורי כלשהו במידע ו/או בכל חלק הימנו.
אין להעתיק, לשכפל, לצלם , להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ מידע הכלול
באתר, או חלקים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכאני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור בכתב מאתר קומה 3 .


שונות

אתר קומה 3 רשאי לסיים את ההתקשרות עם גולש אם לדעתו הגולש עשה או עושה שימוש האסור עפ"י תנאי התקנון לעיל, לרבות הסרת מודעות פרסום או אם ימצא לנכון, להפסיק להעניק את השירות המוצע ללא צורך בהודעה מוקדמת.
השירותים המוצגים באתר קומה 3 מוצעים לך כמו שהם ואין התחייבות כי השימוש באתר לא יופרע, יהיה זמין בכל עת, יהיה מובטח וללא טעויות או שיתאים לדרישות המשתמש, או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. לאתר קומה 3 או נציגיו אין ולא תהיה אחריות מפורשת או מכללא, חוקית או אחרת בכל הקשור לשירותים המסופקים על ידו, טעות, פגם, הפסד, או כל נזק אחר שייגרם ו/או עלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש כלפי כל אדם העושה שימוש באתר לרבות צדדים שלישיים. בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב.


הגנה על פרטיות

כל הנתונים המתקבלים על ידי המערכת הינם לשימוש שליחת הודעות .
לא ייעשה בנתונים כל שימוש העלול לפגוע בפרטיות המשתמש או בחסיונם של הנתונים.