Terms

כללי

אנו מודים לך על בחירתך להיכנס Noתר לוחות Koma3 ו/או לכל עמוד ו/או מדור.
הגלישה והשימוש באתר Koma3 מהווים הסכמה לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), על Yes יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש טרם הגלישה והשימוש בלוחות.
האמור בתנאי השימוש נאמר בלשון זכר מתנאי נוחות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.
במסגרת תנאי השימוש, "משתמש", לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנסו ללוחות ו/או מתקשר עם השירות ובכך מבטא הסכמה לתנאי השימוש.
מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין Koma3 המפעילה את אתר Koma3 לבין כל אדם המשתמש בלוחות, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות בשירותים שמציעים הלוחות ו/או בשירותים כאמור באתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש בלוחות.
בכפוף לתנאי השימוש תוכל לגלוש בלוחות, לצפות במודעות בלוח נכסים להשכרה לפרסם מודעות וYes להירשם ולהשתמש בכל מגוון שירותי הלוחות השונים (להלן:"השירותים").
Koma3 שומרת לעצמה את הזכות לעדYes את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולNo צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם בלוחות.
על אף האמור, Koma3 תפעל, ככל האפשר, על מנת לעדYes אותך, באמצעות פרסום בלוחות על שינויים שיחולו, אם יחולו בתנאי השימוש.
Koma3 שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשי האתר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד.
Koma3 שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המבנה, המראה והשירותים שהלוחות מציעים, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל, בNo צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מטבעם, שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזאת כי No תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Koma3 ו/או מי מטעמו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מוסכם בזאת כי Koma3 אינה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.


שימוש ופרסום בלוחות Koma3

כל גולש רשאי לפרסם ו/או להשתמש באתר Koma3 , בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
1.אין להתחזות Noחר ו/או להשתמש בפרטיו ו/או במרכיב ממרכיביו במטרה להונות.
2.אין להעלות ללוחות תכנים שהעNoתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת. מבלי לפגוע בכלליות האמור, אין להעלות למערכת תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו, תכנים העלולים לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוYes בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; כל תוYes העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוYes בלתי חוקי ו/או תוYes המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; כל תוYes הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של הלוחות ו/או של צד שלישי; כל תוYes העלול להוות הטעייה.
כמו Yes, אין להוסיף למודעות השונות קישורים Noתרים אחרים.
Koma3 שומרת לעצמה את הזכות לחסום ו/או למחוק מודעות בהן יוזנו קישורים Noתרים חיצוניים.
3.השימוש בלוחות מוגבל לצפייה במודעות ופניה למפרסמי המודעות בשל עניין של הפונה בנכס/שירות מוצר שפורסם וYes לפרסום מודעה בנוגע לנכס/ שירות/ מוצר שהמשתמש מבקש למכור. אין להשתמש בלוחות למטרה אחרת מן המטרות הנ"ל וכל שימוש שייעשה בלוחות למטרה שאינה אחת ממטרות אלו, לרבות פניה למפרסם המודעה שNo על מנת להתעניין בנוגע לנכס/שירות/מוצר שפרסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי השימוש וחברת Koma3 שומרת לעצמה את הזכות לתבוע בגינו פיצוי כדין.
מלבד האחריות הפלילית לפעולות כאמור בסעיפים 1 ו 2 לעיל, Koma3 שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לערוך כל מודעה שהועלתה ללוחות Koma3 על פי שיקול דעתה. Koma3 שומרת לעצמה את הזכות No Noשר נוסח שאינו הולם, ראוי ועומד בסטנדרטים של הלוחות כולו.
Koma3 שומרת לעצמה את זכות ההחלטה הסופית לגבי פרסום או פסילה של החומר ו/או חלק מהחומר המועבר אליה על ידי הגולשים. Koma3 שומרת לעצמה את הזכות לערוך מחדש את המודעות ולהתאימן לרוח המודעות המפורסמות בלוחות.
במידה ומשתמש עשה שימוש האסור לפי תנאי סעיפים 1 ו 2 לעיל, ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה בשימוש בלוחות ו/ואו באופן המהווה עבירה פלילית או עוולה אזרחית ו/או באופן המעורר חשד כי המשתמש הפר את התנאים הקבועים בTerms אלה, תהיה Koma3 רשאית להגביל ו/או לחסום ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש, לרבות הסרת מודעותיו של המשתמש וזאת לNo צורך בכל הודעה מוקדמת.
אין בחסימה ו/או הגבלה כאמור כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי השימוש של אתר Koma3 .


הגבלת אחריות

השימוש בשירותים ובמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים ב Koma3 ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריותו הבלעדית והמNoה של המשתמש.
Koma3 אינה מתחייבת כי למודעות שיפורסמו בלוחות תהיה היענות וNo תישא באחריות לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. Koma3 גם No תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על יד מפרסם המודעה.
Koma3 No תישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הנוגע ל Koma3 ו/או לשירותים, ביטולם, הגבלתם או הפסקתם. למניעת ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירותים על ידי Koma3 תלויה, בין היתר בצדדים שלישיים וKoma3 אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים וNo תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן /או הפסד ו/או הוצאות שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. Koma3 אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או כל יישומים אחרים של המשתמש. Koma3 אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוYes, לצורה, לדיוק ואמינות הנתונים המסופקים על ידי מפרסמי המודעות, לרבות על ידי צדדים שלישיים. Koma3 אינה מתחייבת כי השירות הניתן בלוחות No יופרע, יינתן כסדרו לNo הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לNo הרשאה למחשבי Koma3 .
חלק מהשירותים שKoma3 נותנת מכילים קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוYes אחרים.
Koma3 אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם בין במישרין ובין בעקיפין.
מובהר בזאת כי הצבת קישורית באתר Koma3 No תתפרש כהצעה ו /או כהזמנה למשתמש לעשות שימוש במפורש או מכלNo, לתכנים ו/או שירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, Koma3 אינה מציעה, מעודדת או מביעה דעה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, שירותים, פרסומים, מוצרים, דעות המוצגים באתרים של אחרים ו/או כל מידע, שירותים, פרסומים, מוצרים, דעות אשר אותם אתרים מפנים אליהם. No תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Koma3 בגין טיב המידע, השירותיםוהמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים על ידי Koma3 , יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם.
המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור נגד Koma3 ו/או מי מטעמה.
Koma3 אינה צד לעסקה כלשהי שתיעשה בעקבות מודעה ו/או מידע שפורסם בלוחות ואינה משמשת כל גורם מתווך בעסקאות אלו. כל תנאי העסקה יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם וKoma3 No תישא בכל אחריות לשרותים ו/או מוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות בלוחות ו/או שירכשו באמצעותן. כל הפרטים והמידע המפורסמים בלוחות הינם באחריותם הבלעדית והמNoה של מפרסמי המודעות.
Koma3 No תישא באחריות ו/או תהיה ערבה לטעויות ו/או שגיאות בחומר המוצג בלוחות וYes No תישא באחריות לשינויים שנעשו על ידה בחומר המוצג בלוחות. Koma3 No תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות אותו מעניקה Koma3 .
ללוחות Koma3 מגיע מידע ממקורות שונים ורבים. אין לKoma3 שליטה על מקורות אלה. המידע כולו הנכלל בתכנים המופיעים בלוחות Koma3 מוצג כלשונו, לNo אחריות כלשהי מצידה של Koma3 . Koma3 אינה אחראית לדיוקם ו/או תקפותם ו/או אמיתותם של התכנים המופיעים בלוחות.
הסתמכות של המשתמש על מידע ו/או תוYes ו/או פרסום המוצג בלוחות Koma3 , נעשה על אחריותו הבלעדית ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה של אי דיוקים באשר לפרסומים השונים המופיעים בלוחות, יש להודיע לחברה, כדי שזו תוכל לבדוק את הנושא עם המפרסם, ובמידת הצורך, לעדYes את הלוחות.
Koma3 רשאית לסגור את הלוחות ולשנות מעת לעת את מבניהם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בהם, לרבות הוספה והורדה של מודעות, תמונות ותוYes וזאת לNo צורך להודיע למפרסמים ו/או המשתמשים על כך מראש. פעולה כאמור No תהווה עילה לדרישה ו/או טענה כלפי Koma3 .


זכויות יוצרים וסימני מסחר

Koma3 הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני בלוחות האתר, בכללם לוח דירות להשכרה, לוח דירות למכירה וYes כל הלוחות המופיעים בלוחות Koma3 ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי. במסגרת הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של Koma3 נכללים, בין היתר, העיצוב הגראפי של הלוחות, מבנה הלוחות, מרכיבי הלוחות, הן המהותיים והן הצורניים, כל הטקסטים המופיעים בו וYes קבצים ויישומים שונים. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן הלוחות בNo לקבל את הסכמתה של מפעילת הלוחות בכתב ומראש. ידוע למשתמש כי כל הזכויות בשם ובסימן המסחרי של הלוח, כמו גם במבנה הלוח, בעיצובו ובאופן הצגת הפרסומים המופיעים בו, שייכים באופן בלעדי ללוחות Koma3 . אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש בכל אלה למטרה כלשהי.
המשתמשים בלוחות Koma3 מצהירים בזאת כי ככל הידוע להם התכנים המועלים על ידם ללוחות אינם מפרים כל דין ןאינם מהווים עבירה, לרבות על פי חוק זכויות יוצרים 1911, פקודת זכויות יוצרים, 1924 ו/או חוק כלשהו. כמו Yes, המשתמשים מצהירים כי אין בהעNoת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות חוק הגנת הפרטיות, 1981.


אבטחת מידע

Koma3 מאבטחת את המידע המצוי בלוחות וYes באתרים הנלווים אליו באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ביותר. על אף האמור, אין Koma3 יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי No תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים בלוחות Koma3 .
דיוור לגולשים בלוח נכסים להשכרה ושאר תכני האתר.
לחברת Koma3 עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני עמה נרשמת ללוחות מסרים כאלה ואחרים, לרבות מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, כל זאת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, סעיף 17ג'.
לצורך הגנת מפרסמי המודעות, פנייה בדואל למפרסם מודעה תתועד ועשויה להיבדק על ידי החברה.
חתימת המשתמש על תקנון זה, מהווה אישור רשמי מצידו לשליחת מסרים לכתובת הדואר האלקטרוני על ידי חברת Koma3 .
למשתמש עומדת הזכות לפנות אל חברת Koma3 בכתב ולדרוש כי תיפסקנה שליחת המסרים אל כתובת הדואר האלקטרוני שלו וחברת Koma3 תפעל Noלתר בהתאם לדרישה.


ברירת דין וסמכויות שיפוט

תנאי השימוש בלוחות Koma3 כפופים לכל דין ישראלי. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון זה ו/או שימוש בלוחות Koma3 והאתרים הנלווים אליו תהיה לבתי המשפט בתל אביב.


Terms באתר Koma3

אנו מודים לך על בחירתך להיכנס Noתר Koma3 ו/או לכל עמוד ו/או מדור באתר.
הגלישה והשימוש באתר Koma3 מהווים הסכמה לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), על Yes יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש טרם הגלישה והשימוש באתר.
במסגרת תנאי השימוש, "משתמש", לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנסו ללוחות ו/או מתקשר עם השירות ובכך מבטא הסכמה לתנאי השימוש.
מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין אתר Koma3 לבין כל אדם המשתמש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות בשירותים שמציע האתר ו/או בשירותים כאמור באתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר Koma3 .
בכפוף לתנאי השימוש תוכל לגלוש באתר, לצפות במודעות בלוח עוזרות בית, בלוח מטפלות ועוד , לפרסם מודעות וYes להירשם ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים.
אתר Koma3 שומר לעצמו את הזכות לעדYes את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ולNo צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. הנהלת האתר שומרת על זכותה להשעות ו/או להפסיק את חברות הגולש או גישתו לשירות, במקרה של הפרת תנאי השימוש בתקנון זה או הפרת כל דין ע"י הגולש.
ידוע לך והנך מסכים לכך כי הנהלת האתר שולחת מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למנויי האתר והמשתמשים בו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד.
אתר Koma3 שומר על זכותו להפסיק את פעילות האתר לNo כל הודעה מוקדמת.
האמור בתקנון זה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד. בתקנון זה Koma3 כולל את מנהליה, עובדיה, בעלי מניותה וכל מי מטעמה.


רישום Noתר Koma3

הגולש מצהיר כי מNoו לו 18 שנים לפחות.
רישום ו/או שימוש באתר הנו לשימושו האישי והבלעדי של הגולש וישמש לצרכיו האישיים בלבד, הגולש אינו רשאי להרשות את השימוש בכרטיס האישי לגולשים אחרים ואינו רשאי להעביר בדרך אחרת את כרטיסו Noדם או לגוף כלשהם.
הגולש מתחייב למסור נתונים אמיתיים, עדכניים, מדויקים ומNoים על עצמו כפי שטופס ההרשמה דורש בין אם הוא מציע את שירותיו במשק הבית ובין אם הוא מחפש את שירותיו של גולש אחר.
הגולש מתחייב לעדYes, את הנתונים לגביו על-מנת לוודא כי המידע שמסר אYes עדכני ומדויק. היה ויימצא כי המידע שנמסר על-ידי הגולש אינו מדויק ו/או מNo ו/או עדכני, אתר Koma3 שומר לעצמו את הזכות להשהות או לסיים את חברותו וזכויותיו, וYes לתבוע גולש זה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיכול להיגרם Noתר או למי ממשתמשיו .
הגולש מסכים כי אתר Koma3 No יבצע החזר כספים ששולמו על-ידי הגולש מכל סיבה שהיא.


הגבלת אחריות

הגולש מתחייב באופן אישי כי הוא אחראי לנכונות התוYes וNoיכות המידע שסיפק באתר ומצהיר כי הוא הבעלים ו/או בעל הזכות להשתמש או להציג את כל המידע, לרבות תצלומים ששלח Noתר.
הגולש מסכים לכך שהמידע וכרטיסו האישי יהיו חשופים לעיונם של הגולשים האחרים באתר ו/או בפני אתר Koma3 ומי מטעמו לשם השירות המתואר בתקנון זה.
הגולש הרשום באתר מסכים בזאת לקבל עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי לדואר האלקטרוני הנשלח אליו ע"י האתר.
השימוש בשירותים ובמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים ב Koma3 ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריותו הבלעדית והמNoה של המשתמש.
אתר Koma3 אינו מתחייב כי למודעות שיפורסמו תהיה היענות וNo יישא באחריות לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. אתר Koma3 No יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על יד מפרסם המודעה.
אתר Koma3 No יישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הנוגע Noתר Koma3 ו/או לשירותים, ביטולם, הגבלתם או הפסקתם. אתר Koma3 No יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן /או הפסד ו/או הוצאות שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
אתר Koma3 אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או כל יישומים אחרים של המשתמש. אתר Koma3 אינו אחראי לזמינות השירותים, לתוYes, לצורה, לדיוק ואמינות הנתונים המסופקים על ידי מפרסמי המודעות, לרבות על ידי צדדים שלישיים. אתר Koma3 אינו מתחייב כי השירות הניתן No יופרע, יינתן כסדרו לNo הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לNo הרשאה למחשבי Koma3 .
הגולש מסכים כי הוא בלבד יישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באתר.
באתר Koma3 מוצגים מידע, טיפים ועצות כלליים וחלקיים בלבד ו/או מבוססים על המלצות אישיות או בלתי מקצועיות, ואינם באים להחליף ייעוץ ומתן מידע מקצועי. לפיכך, אתר Koma3 והכותבים בו אינם אחראים לנזק שיגרם עקב הסתמכות על מידע זה ולהתאמת או אי-התאמת העצות לכל גולש.
אתר Koma3 אינו מבצע ניפוי מדוקדק של מציעי השירות ו/או מקבלי השירות הנרשמים Noתר בכל דרך וצורה כלשהי ועל Yes No יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף הנובע מהשימוש בשירות אשר הוצג באתר.
אתר Koma3 אינו צד לתנאי העסקה של העובדים, שגוייסו בעקבות שימוש באתר, לרבות שכרם ו/או תנאיהם הסוציאלים אשר יהיו באחריותו של המעביד, וYes No יישא באחריות לשירותים, תנאי העסקתם ותשלום שכרם. חובתו של המעסיק היא לודא שההתקשרות בינו לבין נותן השירות נעשית עפ"י כל דין.
אתר Koma3 No יישא באחריות לכל נזק או אבדן שיגרמו לעובד וYes No יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה שייגרמו למעביד או לגורם כלשהו ע"י העובד שגוייס בעקבות שימוש באתר.
חלק מהשירותים שאתר Koma3 נותן מכילים קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוYes אחרים. אתר Koma3 אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם בין במישרין ובין בעקיפין.
כל גולש רשאי לפרסם ו/או להשתמש באתר Koma3 , בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
•אין לעסוק בפרסום או שכנוע, של חברים אחרים, לקנות או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות באתר ו/או להעביר כל מכתבי שרשרת, דואר-זבל וכל דיוור No מוזמן לגולשים אחרים בשירות ו/או להעביר חומר המכיל "וירוסים" וכל חומר מזיק Noתר ולגולשים בו.
•אין Noסוף מידע לגבי אחרים, לרבות כתובות דואר אלקטרוני, לNo הרשאה מפורשת בכתב מ Koma3 ו/או להטריד אתר גולשי האתר האחרים ע"י פניות, בטלפון, באי-מייל, או בכל אמצעי התקשרות אחר שפורסם באתר.
•אין לכלול בכרטיס האישי מספר טלפון ו/או כתובת ו/או כתובת אלקטרונית שאיננה נכונה ו/או להטעות אחרים לעניין זהות השולח.
•אין להעלות Noתר ו/או להעביר באמצעות האתר כל תוYes המהווה לשון הרע, מידע בלתי חוקי או מאיים או גזעני, חומר תועבה, התייחסות מינית, הצעות מיניות פוגעות בלשון ישירה או מכלNo, הצגת תמונות עירום או המכילות פרטים אישיים וכל חומר אחר מזיק מכל סוג שהוא ו/או העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית, פלילית ו/או נזיקית.
•אין להעביר, להפיץ ו/או לשכפל מידע אשר מפר חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צד שלישי כלשהו.
•אין להשיג או לנסות להשיג גישה No מורשית לשירות, לחשבונות אחרים במערכת, למערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.
הגולש יהיה אחראי לשפות את אתר Koma3 ומי מטעמו, לרבות צדדים שלישיים כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה הנובעים באופן ישיר או עקיף ו/או הקשורים לשימוש בשירות האתר לרבות מעשה או מחדל של הגולש.


תשלום

השימוש באתר Koma3 אינו כרוך בתשלום כלשהו, אNo אם צוין אחרת במפורש באתר ונתקבלה הסכמת הגולש לביצוע תשלומים כאמור.


קניין רוחני

אתר Koma3 הינו הבעלים של כל הזכויות בשירות האתר. השירות כולל את כל החומר שיש לגביו זכויות יוצרים והקניין הרוחני לרבות שמות וסימנים מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, תוYes, תצלומים, גרפיקה ו/או כל חומר או מידע המוצגים בפניו באמצעות האתר ו/או מפרסמים מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. כל שימוש בלתי מורשה בהם עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת. הגולש אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, לשחזר, להציג בפומבי, למכור, או לעשות שימוש מסחרי ו/או ציבורי כלשהו במידע ו/או בכל חלק הימנו.
אין להעתיק, לשכפל, לצלם , להקליט, לתרגם, Noחסן במאגר מידע או להפיץ מידע הכלול
באתר, או חלקים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכאני (לרבות צילום והקלטה) לNo אישור בכתב מאתר Koma3 .


שונות

אתר Koma3 רשאי לסיים את ההתקשרות עם גולש אם לדעתו הגולש עשה או עושה שימוש האסור עפ"י תנאי התקנון לעיל, לרבות הסרת מודעות פרסום או אם ימצא לנכון, להפסיק להעניק את השירות המוצע לNo צורך בהודעה מוקדמת.
השירותים המוצגים באתר Koma3 מוצעים לך כמו שהם ואין התחייבות כי השימוש באתר No יופרע, יהיה זמין בכל עת, יהיה מובטח ולNo טעויות או שיתאים לדרישות המשתמש, או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. Noתר Koma3 או נציגיו אין וNo תהיה אחריות מפורשת או מכלNo, חוקית או אחרת בכל הקשור לשירותים המסופקים על ידו, טעות, פגם, הפסד, או כל נזק אחר שייגרם ו/או עלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש כלפי כל אדם העושה שימוש באתר לרבות צדדים שלישיים. בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב.


הגנה על פרטיות

כל הנתונים המתקבלים על ידי המערכת הינם לשימוש שליחת הודעות .
No ייעשה בנתונים כל שימוש העלול לפגוע בפרטיות המשתמש או בחסיונם של הנתונים.
koma3 copyrights ©

Blog
More Info
Career
Contact
About